Vedtægter for Den Selvejende Institution Klintebjerg Efterskole

 

§ 1. Hjemsted og formål.

Stk. 1. Klintebjerg Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Efterskolen er oprettet den 1. august 1989 og har adresse Klintebjergvej 195, 5450 Otterup.

Stk.3. Skolens formål er at drive en specialefterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Ved at kombinere praktisk og teoretisk undervisning er det skolens mål at unge bogligt svage med særlige læringsforudsætninger kan opleve egne kompetencer, ligeværd og muligheder i et mangfoldigt og positivt samvær.

Den enkelte unge skal nå så langt i sin personlige udvikling, at deltagelse i samfundslivet er en naturlig følge.

Stk. 4. Skolens værdigrundlag bygger på begreberne samarbejde, samvær, demokrati, gensidig respekt, ligeværdighed, pligter og rettigheder samt ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Skolen har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2. Som medlem af skolekredsen kan optages enhver privat, myndig person, som føler tilknytning til skolen.

Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Ved afslag kan afgørelsen forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Af medlemmerne opkræves et beløb i form af et kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at ret til at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmerne får stemmeret fra efter bestyrelsens godkendelse jf. stk. 3.

Stk. 6. Skolens årsrapport kan rekvireres eller ligger til gennemsyn på skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer og er skolens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet. Dagsorden skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forstanderens beretning.
  5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 33 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som til ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk. 1.

Stk. 7. Et hvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af syv stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. Efterskolelovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal have fast bopæl i Danmark, eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Børne- og undervisningsministeren. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne samt øvrige ledelsespersoner. Ansættelse og afskedigelse af lærerne og øvrige ledelsespersoner sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægter.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen for efterskolen underretter Ministeriet for Børn og undervisning om skolens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og øvrige ledelsespersoner samt foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne og øvrige ledelsespersoner.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. Efterskolelovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden. Tegningsretten kan delegeres til et andet medlem af skolens bestyrelse.

 

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

 

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes for så vidt angår efterskoler med godkendelse fra Ministeriet for Børn og undervisning, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.