Praktisk orienteret efterskole

Linjer

Klintebjerg Efterskole er en praktisk orienteret efterskole, der med udgangspunkt i de obligatoriske fag tilrettelægger undervisningen, således det er overskueligt at indlære nyt og anvende allerede indlært stof. Undervisningen planlægges mere praktisk end teoretisk for at tilgodese elevernes særlige læringsforudsætninger, og da dette styrker elevernes tilgang til det aktuelle fagområde. Vi tilbyder et efterskoleophold til unge mellem 14 og 18 år, der kommer fra folkeskolens specialklasser, specialskoler og forskellige inklusionsforanstaltninger.

Udgangspunktet for vores undervisning er overvejende praktisk. Vi laver praktisk orienterede projekter og knytter al den teori til, som det er muligt. Denne tilgang gør sig gældende på hele skolen og altså uagtet, hvilken linje, der er tale om, eller hvilket tema, vi arbejder med.

Er elevens trygge enhed

Eleven vælger linje udfra interesser og fremtidsplaner. Linje og boafdeling er en sammenhørende enhed og eleverne har de samme lærere begge steder. Skal eleven gå på skolen flere skoleår, er det muligt at skifte linje.

På alle linjer vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i skolens almindelige fag, såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Læs mere om undervisningsplaner under den enkelte linje.

Kontaktlærer

Alle elever har som minimum tilknyttet en fast linjelærer til sig som kontaktperson. Kontaktpersoner, er den ansvarlige lærer, der har et indgående kendskab til den enkelte elev og som varetager kontakten med familien eller anden personkreds omkring eleven.

Målsætning ved kontaktlærermodellen

  • Eleven skal opnå et trygt forhold til en voksenperson i sfæren omkring sig.
  • At eleven skal lære, at indgå forpligtende aftaler i samarbejde med kontaktpersonen.
  • At elever oplever, at voksne er troværdige og ordholdende.

Praktisk efterskole med god pædagogisk og personalemæssig støtte til eleverne

Klintebjerg efterskole er en praktisk funderet efterskole, som tilbyder eleverne – med generelle og mere specifikke indlæringsvanskeligheder – undervisning på små og niveaumæssigt ensartede hold, hvortil der er knyttet erfarne undervisere. Vi skal som alle andre skoler opfylde fælles mål for undervisningen, men i respekt for den enkelte elev gennemføres dette med udgangspunkt i elevens aktuelle kompetencer og styrkeområder. Alle kan lære, men alle har deres måde at lære på. Dette tages der hensyn til i den daglige undervisning. Vores undervisning skal give mening for den enkelte elev, hvilket imødekommes gennem tilrettelæggelsen af e-orienterede undervisningsforløb, hvortil de teoretiske fag kobles.